Bezpłatna diagnostyka sprzętu Apple

Regulamin serwisu

Serwisujemy wszystkie urządzenia elektroniczne. Termin realizacji zlecenia zależy przede wszystkim od rodzaju usterki, a także dostępności części do danego urządzenia.

 • Firma PineApple nie ponosi odpowiedzialności za dane i oprogramowanie zainstalowane w serwisowanym urządzeniu. Informujemy, że niektóre z procedur naprawy wymagają przywrócenia urządzenia do ustawień fabrycznych.
 • Firma PineApple nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte serwisowanego urządzenia, których ujawnienie możliwe było dopiero w trakcie wykonywania czynności serwisowych. Naprawy urządzeń zawilgoconych, po zalaniu lub upadku traktowane są jako naprawy podwyższonego ryzyka. W takim przypadku serwis na wykonaną naprawę gwarancji nie udziela.
 • W przypadku, gdy w trakcie naprawy urządzenia technik zdiagnozuje uszkodzenie powstałe na skutek ingerencji osób do tego nieuprawnionych, zastrzegamy sobie prawo do zwiększenia ceny naprawy o 10% bez konieczności konsultacji ze zleceniodawcą. W skrajnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do odmowy naprawy.
 • Sprzęt nie odebrany w terminie 90 dni od wyznaczonej daty naprawy, uznaje się za porzucony ( w rozumieniu art. 180 i 180 K.C.) i zostaje on zutylizowany.
 • W wyjątkowych sytuacjach serwis PineApple zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji naprawy o czas niezbędny do sprowadzenia potrzebnych części, bądź wykonania pewnych czynności serwisowych.
 • Zleceniodawca nie może domagać się zwrotu utraconych zysków w przypadku wydłużenia czasu naprawy.
 • Wszystkie naprawy poza wyżej wymienionymi naprawami podwyższonego ryzyka oraz sprzedawane części są objęte 6 miesięcznym okresem gwarancyjnym chyba, że na dowodzie sprzedaży zaznaczone jest inaczej. Warunkiem uznania gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna serwisu PineApple, a w przypadku zakupu części bez usługi montażu również dokument potwierdzający jej montaż przez licencjonowany serwis. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych na skutek uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek nieprofesjonalnego montażu.
 • W momencie odebrania sprzętu w punkcie obsługi klienta prosimy o dokładne jego sprawdzenie i zgłoszenie ewentualnych uwag dotyczących wykonanej naprawy jak i stanu fizycznego urządzenia.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w serwisie akcesoria, pudełka, karty pamięci oraz karty SIM z wyłączeniem przypadków, gdy pozostawiane są one na prośbę serwisu, celem diagnozy usterki.
 • Firma PineApple nie posiada autoryzacji żadnego z producentów sprzętu oraz nie dokonuje napraw gwarancyjnych.
 • Zleceniodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę PineApple celem realizacji zlecenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r. Nr. 101, poz.926).
 • Firma PineApple zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce.
 • W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu, Serwis zastrzega sobie prawo do wydania nienaprawionego sprzętu o nieco odmiennej charakterystyce bądź trochę innych objawach usterki. Jest to naturalny efekt podejmowanych prób napraw związanych często z podmianą elementów, regeneracją układów elektronicznych, zmianami w oprogramowaniu itp.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

 1. Zlecający oświadcza, że jest właścicielem przekazywanego do serwisu sprzętu, ewentualnie jest uprawniony do rozporządzania sprzętem w imieniu właściciela.
 2. Zlecający zapewnia, że oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu lub dostarczone na nośniku jest legalne i posiada wszelkie licencje.
 3. Klient bierze na siebie pełną odpowiedzialność za skutki używania i instalowania nielegalnego oprogramowania oraz posiadanie innych niezgodnych z prawem materiałów.
 4. Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę.

UWAGA: Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia sprzętu wykryte w trakcie naprawy, a nie powstałe w wyniku czynności serwisowych.

ZLECENIE NAPRAWY OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU

Zadzwoń!